REGULAMIN

REGULAMIN ŁOWISKA

 1. Właścicielem łowiska jest Monika Piętka, NIP 6291507208 , REGON 273216620
 2. Do korzystania z łowiska nie jest wymagana karta wędkarska.
 3. Do wędkowania z brzegu udostępnione są wyłącznie stanowiska zaznaczone na mapie łowiska. Zakaz wędkowania w innych miejscach łowiska.
 4. Warunkiem rozpoczęcia wędkowania na łowisku jest zgłoszenie się do osoby obsługującej łowisko, celem uiszczenia opłaty za wstęp na łowisko oraz zabranie sadza firmowego do przetrzymywania złowionej w czasie wędkowania ryby, oraz podbieraka.
 5. Do lądowania i przetrzymywanych ryb (pstrągów) przeznaczonych do zabrania należy używać wyłącznie udostępnionego sadza i podbieraka.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz nęcenia ryb.
 7. Obowiązuje zakaz wstępu i przebywania na łowisku osób nietrzeźwych lub znajdujących się pod wpływem środków odurzających.
 8. Właściciel łowiska, pracownicy łowiska oraz inne organy upoważnione, mają prawo kontrolować osoby przebywające na łowisku. Korzystający z łowiska zobowiązuje się do wykonywania poleceń uprawnionych organów (Pracownicy, Państwowa Straż Rybacka, Policja, Staż Miejska).
 9. Do chwili zapłaty, ryby uznawane są za własność gospodarstwa (właściciele zastrzegają sobie prawo kontroli złowionych ryb na każdym etapie wędkowania).
 10. Wszystkie złowione ryby przeznaczone do zabrania, należy przetrzymywać wyłącznie w siatkach przeznaczonych do tego celu (do momentu dostarczenia ich na wagę).
 11. Na łowisku nie stosuje się przepisów dotyczących okresów i wymiarów ochronnych ryb.
 12. Na łowisku dozwolone jest wędkowanie metodami: spławikową, gruntową, spinningową, muchową. Dopuszcza się łowienie przy użyciu maksymalnie 2 wędzisk.
 13. W metodzie muchowej oraz kuli wodnej dopuszcza się równoczesne stosowanie 3 sztucznych muszek.
 14. Osoby towarzyszące obowiązuje zakaz wędkowania.
 15. Zabrania się wnoszenia na teren łowiska jakichkolwiek ryb.
 16. Łowienie na żywca, dozwolone wyłącznie na żywce pozyskane z łowiska
 17. Pstrągi na łowisku należy łowić według potrzeb. Wszystkie złowione pstrągi należy zakupić. Kategoryczny zakaz wypuszczania złowionych pstrągów. Wyjątek stanowi łowienie C&R metodą muchową i spinning. Dozwolony pojedynczy hak bez zadziora. Obowiązek używania mat.
 18. Złowione ryby przeznaczone do zabrania podlegają opłacie według cennika.
 19. Po zakończonym połowie należy zwrócić pobrane wyposażenie oraz uregulować należność za złowione ryby.
 20. Przy zejściu z łowiska wędkarz oraz osoba towarzysząca bez wezwania przygotowuje bagaż do kontroli. Kontroli podlegają wszystkie bagaże.
 21. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo kontroli osobistej, a także kontroli samochodu.
 22. W przypadku stwierdzenia kradzieży ryb pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 10 krotnej wartości ryby wg. cennika.
 23. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za osoby nieletnie pozostawione bez opieki na terenie łowiska.
 24. Przebywanie psów na terenie łowiska wymaga uzyskania zgody obsługi łowiska. Obowiązuje zakaz puszczania psów bez smyczy i kagańca.
 25. Właściciel łowiska nie odpowiada za zagubione mienie osób przebywających na łowisku.
 26. W trakcie przebywania na łowisku zabronione jest: układanie złowionych ryb na piasku i trawie, zanieczyszczanie i zaśmiecanie łowiska, głośne zachowywanie się oraz zakłócanie ciszy i porządku, wjazd samochodem na teren łowiska oraz parkowanie samochodów poza miejscami do tego wyznaczonymi, niszczenie zieleni i przyrody oraz infrastruktury rybackiej i turystycznej, palenie ogniska, grillowanie w miejscach nie wyznaczonych.
 27. Korzystający z łowiska zobowiązuje się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i zasad BHP oraz innych regulaminów i przepisów, w tym związanych z ochroną przyrody i rybactwem śródlądowym.
 28. Korzystający z łowiska odpowiada finansowo za wszelkie wyrządzone szkody w przyrodzie oraz mieniu właściciela.
 29. Właściciel łowiska zastrzega sobie w uzasadnionych sytuacjach prawo wyłączenia w danym dniu z wędkowania i zwiedzania łowiska, powiadamiając o tym przez ogłoszenie na łowisku i stronie internetowej.
 30. Właściciel łowiska zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w każdym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian właściciel łowiska każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego regulaminu na tablicy informacyjnej oraz na swojej stronie internetowej.
 31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 32. Jeżeli korzystający z łowiska podejmie się wędkowania, uznaje się iż przyjął on regulamin do stosowania w całości.
 33. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia korzystającego z łowiska od jego przestrzegania.
 34. Korzystający z łowiska i łamiący niniejszy regulamin zostanie wydalony z terenu łowiska bez zwrotu opłat i bez możliwości ponownego wejścia. Dotyczy to także osób towarzyszących.